Menu
header_footermenu_datenschutz_082023_01.jpg
SERVICE

+31 79 368 3750

WashTec Benelux BV
Radonstraat 9
2718 SV Zoetermeer
Telefoon: +31 79 3683 720
Fax: +031 79 3683 725
info@washtec.nl

Contact

Impressum

Information in line with the German Teledienstgesetz

Uitgever:

AUWA Chemie GmbH
Argonstraße 7
86153 Augsburg | Germany
Tel. +49 821 5584 0
E-mail: info[at]auwa.de

Rechtsvorm: GmbH
Vestigingsplaats: Augsburg
Arrondissementsrechtbank Augsburg, HRB 24112

Directie:

Andreas Pabst, Stefan Sulzmaier

Gebruikersvoorwaarden
Welkom op de AUWA website. Op deze website treft u informatie aan van AUWA, toebehoren, services en dienstverlening. AUWA is een onderneming die uit meerdere vennootschappen bestaat en die zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. 

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over AUWA GmbH, AUWA en toebehoren en AUWA services en aanverwante dienstverlening. Deze website en de daarop vermelde informatie impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, garantie of voorwaarde van juistheid van gegevens. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. AUWA kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie. De informatie wordt door AUWA geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en geschiktheid.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat AUWA niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal, foto’s, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van AUWA.

Toegang
AUWA behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot de website of enig deel daarvan te ontzeggen. AUWA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website of door rechtstreeks koppelenervan vanuit deze website van kracht zijn.

Auteurs- en merkenrecht, patenten, copyright
De website auwa.nl is eigendom van AUWA GmbH. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan AUWA of gelieerde ondernemingen. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUWA worden verveelvuldigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Alle merken, in het bijzonder logo’s en productnamen, op deze website zijn eigendom van AUWA of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUWA is het niet toegestaan enig gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Alle genoemde patenten op deze website zijn eigendom van AUWA of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUWA is het niet toegestaan enig gebruik te maken van de namen en of beschrijvingen van de toepassingen van deze patenten, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

 

AUWA GmbH